Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
   

แบบแสดงรายการรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นนิติบุคคล
                       ภงด. 51
                       ภงด. 50

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
                       ภงด. 90
                       ภงด. 91
                       ภงด. 94

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
                       ภ.พ. 30
                       ภ.พ. 36

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
                       ภงด. 1
                       ภงด. 3
                       ภงด. 53

แบบแสดงรายการทั้งหมด

แบบนำส่งงบการเงิน สบช.3

แบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ สบช 3.1

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น