Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
แบบฟอร์มสมัครงาน
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เงินเดือนที่คาดหวัง : บาท
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
โทรศัพท์ : เชื้อชาติ :
สัญชาติ : ศาสนา :
เกิดเมื่อ : อายุ : ปี
ส่วนสูง : ซม. น้ำหนัก : กก.
E-mail : บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ :
ออกโดย : หมดอายุ :
สถานภาพ :โสด สมรสแล้ว จำนวนบุตร (กรณีสมรสแล้ว) :คน
 
ประวัติส่วนตัว
 
บิดา ชื่อ - นามสกุล : อาชีพ :
ที่อยู่ :
มารดา ชื่อ - นามสกุล : อาชีพ :
ที่อยู่ :
คู่สมรส ชื่อ - นามสกุล : อาชีพ :
ที่อยู่ :
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถานศึกษา ตั้งแต่ ถึง วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา ให้ระบุว่า ดีมาก, ดี, พอใช้, ไม่สามารถ พิมพ์ดีด
คำ/นาที
คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม)
อ่าน เขียน พูด ความเข้าใจ
ไทย
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
อื่นๆ
ประวัติการทำงาน
งานปัจจุบันหรืองานครั้งสุดท้าย
1.สถานที่ทำงาน โทรศัพท์
ตั้งแต่-ถึง ตำแหน่ง
เงินเดือนบาท เหตุที่ออก
2.สถานที่ทำงาน โทรศัพท์
ตั้งแต่-ถึง ตำแหน่ง
เงินเดือนบาท เหตุที่ออก
3.สถานที่ทำงาน โทรศัพท์
ตั้งแต่-ถึง ตำแหน่ง
เงินเดือน เหตุที่ออก
อ้างถึงบุคคลที่รับรอง
ชื่อ - นามสกุล สถานที่อยู่หรือสถานที่ทำงาน โทรศัพท์ ความสัมพันธ์


           ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ ถ้าข้อใดผิดพลาดจากความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ทางบริษัทฯ
พิจารณาเลิกจ้างได้ทันที โดยจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งยินดีจะทดลองงานไม่เกิน 120 วัน เมื่อครบกำหนดแล้ว บริษัทฯ
มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่จ้างต่อไปได้ ถ้าไม่พอใจในผลการปฏิบัติงาน และข้าพเจ้าจะถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
โดยเคร่งครัดทุกประการ