เกี่ยวกับบริษัท
          บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน กรกฏาคม 2549 เพื่อให้บริการออกแบบระบบบัญชีการเงินและบัญชีต้นทุน ตรวจสอบภายใน ตลอดจนสอบทานระบบการควบคุมภายในให้แก่บริษัทที่ประสงค์จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไปในทุกประเภทธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผลิต ซื้อมาขายไป โรงแรม โรงพยาบาล หรือมหาวิทยาลัย และด้วยทีมงานที่มีมากประสบการณ์และความสามารถกว่า 30 คนทำให้บริษัทมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีมาตรฐานและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าพันธกิจของบริษัท
          บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการออกแบบระบบบัญชีให้แก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า ไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้าผู้บริหาร
          บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัดบริหารงานโดยคุณศศิวิมล สุกใสผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการวางระบบบัญชีและการสอบทานระบบการควบคุมภายในมากว่า 20 ปี คุณศศิวิมลเริ่มทำงานด้านการวางระบบบัญชีตั้งแต่สมัยที่ร่วมงานกับสำนักงานเอส จี วี ณ ถลาง ผ่านการวางระบบบัญชีและการตรวจสอบภายในให้แก่ลูกค้ามากมายหลายบริษัททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์ เช่น โรงงานยาสูบ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และอื่นๆ อีกมากมาย คุณศศิวิมลมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อก่อให้เกิดประโยคสูงสุดต่อลูกค้าประวัติผู้บริหาร
          คุณสมบัติและการศึกษา
                    -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    -  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                    -  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(ประเทศไทย)
                    -  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
                    -  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอีสเทรินส์ เอเซีย

          ประสบการณ์การทำงาน
                    ปี 2549 ถึง ปัจจุบัน                : กรรมการผู้จัดการบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด
                    ปี 2545 ถึง ปี 2549               : กรรมการบริหารบริษัท ธนเอก แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
                    ปี 2539 ถึง ปี 2545               : กรรมการบริหารบริษัท ซี เอ เอส จำกัด
                    ปี 2534 ถึง ปี 2539               : กรรมการบริหารบริษัท วี เอส พี คอนซัลแทนส์
                    ปี 2531 ถึง ปี 2534               : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด