วางระบบบัญชี
          การออกแบบกระบวนการทำงาน ทางเดินของเอกสาร รูปแบบเอกสาร รายงานเพื่อผู้บริหารตลอดจนผังบัญชีโดยสอดแทรกระบบการควบคุมภายในเข้าไปในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรสามารถจัดเก็บข้อมูลทางการเงินและบัญชีได้ถูกต้องทันเวลาและตรงตามความต้องการของผู้บริหาร รวมทั้งสามารถควบคุมและป้องกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของพนักงาน

ตรวจสอบภายใน

          การตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบและการประเมินระบบการควบคุมภายในและคุณภาพของการดำเนินงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ (Operational Audit) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดองค์กร (Compliance Audit) เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานขององค์กรจะปฏิบัติงานไปในแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กร

สอบทานระบบการควบคุมภายใน
          การสอบทานกระบวนการทำงานและระบบเอกสารที่ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์จุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายในและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง รวมทั้งติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้การทำงานขององค์กรมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้