Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

       
 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
    ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ  ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปหรือจากหน่วยภาษี   ที่มีลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกำหนด และมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด     โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใด ๆ   ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนด   ภายใน
เดือนมกราคม  ถึงมีนาคมของปีถัดไป   สำหรับผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี สำหรับรายได้ ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำระและเงินได้บางกรณี กฎหมายกำหนดให้ ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยชำระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย

                     ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา?
                    เมื่อมีเงินได้เกิดขึ้นแล้วผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องทำอะไรบ้าง?
                    เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี?
                    ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษีมีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกกรณีหรือไม่?
                    เงินได้อันเป็นเหตุให้ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีมาจากแหล่งใดบ้าง?
                    ในการเสียภาษีจะต้องคำนวณภาษีอย่างไร?
                    เงินได้พึงประเมินอะไรบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษี?
                    วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีจะต้องทำอย่างไร?
                    เงินได้พึงประเมินแต่ละกรณีจะคำนวณหักค่าใช้จ่ายได้เท่าใด?
                    ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง?
                    ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร และเมื่อใด?
                    ยื่นแบบแสดงรายการได้ที่ไหน?
                    การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง?
                    หากยื่นแบบแล้วมีภาษีต้องชำระจะขอผ่อนชำระภาษีได้หรือไม่
                    ถ้าไม่ชำระในกำหนดเวลาหรือชำระไม่ถูกต้องจะมีความรับผิดอย่างไรบ้าง?
                    บัญชีอัตราภาษี
                    การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง?

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลคือภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรจัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ  ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหลักการจัดเก็บที่สำคัญๆ โดยลำดับดังนี้
                     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
                     นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
                     ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากกำไรสุทธิ
                     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ
                     รอบระยะเวลาบัญชี
                     กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
                     เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
                     เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (รายจ่ายต้องห้าม)
                     อัตราภาษีและการคำนวณภาษี
                     การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
                     ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย
                     ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย
                     ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการจำหน่ายกำไรไปนอกประเทศ
                     สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
                     บัญชีอัตราภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
                     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
                     ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
                     ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายแต่สามารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
                     วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
                     กำหนดเวลาการจดทะเบียน
                     สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
                     ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
                     ใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
                     หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
                     การเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
                     กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
                     การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
                     กำหนดเวลา สถานที่ยื่นแบบและการชำระภาษี

    ใบกำกับภาษี
                     การออกใบกำกับภาษี
                     ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี
                     ประเภทของใบกำกับภาษี
                     การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
                     การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่
                     การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้