Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

       
 

การสอบบัญชี
     วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี
         ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที่ 200 เรื่องวัตถุประสงค์และหลักการพื้นฐานของการสอบบบัญชีได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีดังนี้
“การตรวจสอบงบการเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินนั้นได้จัดทำในส่วนสาระสำคัญ
เป็นไปตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินหรือไม่”
         ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบงบการเงิน คือ การแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด
ของกิจการโดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่


     การสอบบัญชี
        การสอบบัญชี หมายถึงกระบวนการรวบรวม และการประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อระบุและรายงานเกี่ยวกับระดับความสอดคล้อง
ต้องกันของสารสนเทศนั้นกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และสื่อสารผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ที่สนใจ

     กระบวนการสอบบัญชี
        การสอบบัญชีเป็นกระบวนการของการรวบรวมและประเมินหลักฐานการสอบบัญชี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถสรุปผลการตรวจสอบและ
จัดทำรายงานการสอบบัญชีได้
กระบวนการสอบบัญชีแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน
        1. กระบวนการวางแผน
                1.1 การพิจารณารับงานสอบบัญชี
                1.2 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ
                1.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้น
                1.4 การกำหนดระดังความมีสาระสำคัญ
                1.5 การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีที่ยอมรับได้และความเสี่ยงสืบเนื่อง
                1.6 การทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม
                1.7 การพัฒนาแผนการสอบบัญชีโดยรวมและการจัดทำแนวการสอบบัญชี

        2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วย การทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
                2.1 วงจรรายได้
                2.2 วงจรรายจ่าย
                2.3 วงจรการผลิต
                2.4 วงจรการลงทุน
                2.5 วงจรการจัดหาเงิน
                2.6 การตรวจสอบที่สำคัญเพิ่มเติม

        3. การเสร็จสิ้นการสอบบัญชีและการออกรายงานการสอบบัญชี
                3.1 การประเมินผลจากหลักฐานการสอบบัญชี
                3.2 การเสนอรายการปรับปรุงและรายการจัดประเภทบัญชี
                3.3 การออกรายงานการสอบบัญชี

     ประเภทของการตรวจสอบ
        1. การตรวจสอบงบการเงิน หมายถึง การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
        และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประเมินว่าข้อมูลดังกล่าวมีความสมบูรณ์ เชื่อถือได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่
        โดยผู้สอบบัญชีทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินเพื่อแสดงความเห็นต่อความถูกต้องของงบการเงินนั้น โดยปฎิบัติตามหลักการพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
                - มรรยาทผู้สอบบัญชี
                - มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
                - การใช้วิจารณญานในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
        2. การตรวจสอบการดำเนินการ หมายถึง การสอบทานขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ต่างๆในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า ลำดับขั้นตอน
        ในการปฎิบัติงานและภาระหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานได้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้
        มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และผลของงานนั้นได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
        3. การตรวจสอบการปฎิบัติงานตามกฏระเบียบ หมายถึง การตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฎิบัติงานขององค์กรเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ
        ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล และกฏระเบียบนโยบายขององค์กร
     มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
        มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป หมายถึง แนวทางการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องปฎิบัติงานตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีประกอบด้วยหลักการพื้นฐานและวิธีการตรวจสอบที่สำคัญ รวมทั้ง
แนวทางปฎิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยในปัจจุบัน สภาวิชาชีพได้จัดทำร่างมาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อใช้แทนมาตรฐานการสอบบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
    
     ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างแม่บทสำหรับงานให้ความเชื่อมั่น

 

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210

ข้อตกลงในการรับงานบัญชี

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220

การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250

การพิจารณาข้อกฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260

การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265

การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลฯ

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300

การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315

การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงฯ

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330

วิธีปฎิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 402

ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการขององค์กรอื่น

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450

การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่างการตรวจสอบ

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 500

หลักฐานการสอบบัญชี

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 501

หลักฐานการสอบบัญชี - ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 505

การขอคำยืนยันจากบุคคลภายนอก

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510

การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 520

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 530

การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 550

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570

การดำเนินงานต่อเนื่อง

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580

หนังสือรับรอง

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720

การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างแนวปฏิบัติงานสอบบัญชี รหัส 1000

วิธีการขอคำยืนยันระหว่างธนาคาร

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างแนวปฏิบัติงานสอบบัญชี รหัส 1013

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - ผลกระทบต่อการตรวจสอบงบการเงิน

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างแนวปฏิบัติงานสอบบัญชี รหัส 1014

การรายงานของผู้สอบฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400

การสอบทานงบการเงิน ฯ

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410

การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานงานให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000

งานให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการตรวจสอบหรือการสอบทานข้อมูลทางการเงินฯ

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานงานให้ความเชื่อมั่น รหัส 3400

การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400

การปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน

 http://www.fap.or.th/images/calendarNext.gif ร่างมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4410

การรวบรวมข้อมูลทางการเงิน